รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
     ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
      ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้
     ต่อสภา
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
 
     
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
[ประกาศ]
 
     
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7พ.ศ. 2564 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564
[ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
  [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563   [ประกาศ]  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ประกาศ]
 
     
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 [ประกาศ]   
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ประกาศ]
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
 
     
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
  แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
 
     
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  
  แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561
 
     
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)  
  แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
 
     
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2558 - 2562  
     
  แผนการดำเนินงาน  
  แผนการดำเนินงาน ปี 2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566  
  แผนการดำเนินงาน ปี 2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  
  แผนการดำเนินงาน ปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  
  แผนการดำเนินงาน ปี 2566  
  แผนการดำเนินงาน ปี 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2565
แผนการดำเนินงาน ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
แผนการดำเนินงาน ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนการดำเนินงาน ปี 2564
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2563
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2562
แผนการดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2561
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2560
แผนการดำเนินงาน ปี 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนการดำเนินงาน ปี 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนการดำเนินงาน ปี 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน ปี 2559
แผนการดำเนินงาน ปี 2558
 
     
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  รายงานผลการดำเนนงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566
(รอบเดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)

 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนนงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
(รอบเดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
(รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2564)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ประกาศ]
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

(รอบเดือนตุลาคม) [ประกาศ]
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
(รอบเดือนเมษายน)[ประกาศ]
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
(รอบเดือนตุลาคม) [ประกาศ]
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
(รอบเดือนเมษายน) [ประกาศ]

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ประกาศ]
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ประกาศ]
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ประกาศ]
 
     
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
      รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564