เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ประกาศ]
-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ประกาศ]

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ประกาศ]

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ประกาศ]
-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ประกาศ]

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ประกาศ]

เทศบัญญัติเทศบาล

ว่าด้วยการติดตั้งบ่อซึมบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553
- เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีลำรุงท้องที่ในเขต ทต.ปรุใหญ่ พ.ศ. 2552