โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565
- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22/2564
- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 21/2564

- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 20/2564

- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 19/2564
- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 18/2564

- โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17/2564

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ประกาศ]
-ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ประกาศ]

-ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ประกาศ]

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ประกาศ]

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ประกาศ]

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ประกาศ]
-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ประกาศ]

-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ประกาศ]

เทศบัญญัติเทศบาล

ว่าด้วยการติดตั้งบ่อซึมบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553
- เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีลำรุงท้องที่ในเขต ทต.ปรุใหญ่ พ.ศ. 2552