การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2560
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2559
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2558
 

คำสั่ง / ประกาศ
แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่