หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
     
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
    ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
 
  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร  
    ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
 
    ประกาศ ก.ท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน  
  การพัฒนาบุคลากร  
    ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
    ประกาศ ก.จ. ก.ท.. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2548
 
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 
  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
    ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และวิธีการกำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2548
 
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย  
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ และ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
 
    ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
(หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน , หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย)
 
     
  แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป  
  แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้างคนเดิม) ได้รับค่าตอบแทนและได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งความรู้ ทักษะ สมรรถนะของข้าราชการ
     - ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
   สมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     - สมรรถนะหลัก

     - สมรรถนะผู้บริหาร
     - สมรรถนะประจำสายงาน
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     - ประเภทบริหารท้องถิ่น / อำนวยการท้องถิ่น
     - ประเภทวิชาการ
     - ประเภททั่วไป
 
  ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)  
  แผนการจัดการความรู้
     - การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ
     - เส้นทางความก้าวหน้าในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบแท่ง
     - สิทธิสวัสดิการ
     - การลาของพนักงานจ้างและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
     
  ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  
    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
    ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  
       
  ระเบียบ ข้อกฎหมาย  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   พ.ศ. 2548
 
  การขับเคลื่อนจริยธรรม  
  แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลปรุใหญ่  
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร  
  แผนพัฒนาบุคลากร  
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     
  ประกาศ  
  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
     เทศบาลตำบลปรุใหญ่ พ.ศ. 2566
 
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
     ตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     (รอบ 6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)
 
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
     และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
     เทศบาลตำบลปรุใหญ่
นโยบายและกลยุทธด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนา
     ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารและ
     พัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
     
  คำสั่ง  
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการ
คำสั่งปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กอง สำนัก หน.ส่วน
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กอง สำนัก หน.ส่วน
คำสั่งแต่งตั้งผู้ฏิบัติราชการแทนปลัด
 
     
  แผนอัตรากำลัง  
  แผนอัตรากำลัง 2564-2566 กรณีการปรับปรุงโคงสร้างส่วนราชการ(ใหม่)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 -2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 -2563)
[ประกาศ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2558-2560)  [ประกาศ]

ประกาศการแบ่งส่วนราชการ
 
     
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  
  แบบประเมิน LPA 2565 [ด้าน 1] [ด้าน 2] [ด้าน 3] [ด้าน 4] [ด้าน 5]
แบบประเมิน LPA 2564 [ด้าน 1] [ด้าน 2] [ด้าน 3] [ด้าน 4] [ด้าน 5]
แบบประเมิน LPA 2563 [ด้าน 1] [ด้าน 2] [ด้าน 3] [ด้าน 4] [ด้าน 5]
แบบประเมิน LPA 2562 [ด้าน 1] [ด้าน 2] [ด้าน 3] [ด้าน 4] [ด้าน 5]
แบบประเมิน LPA 2561 [ด้าน 1] [ด้าน 2] [ด้าน 3] [ด้าน 4] [ด้าน 5]
 
     
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
   ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง เข้มพนนักงานครูเทศบาล และที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครู ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562
 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562