คุณธรรมและความโปร่งใส
 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 
  รายงานการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 
  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
  การงดรับ - งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกของเทศบาลตำบลปรุใหญ่  
  ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน  
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     
  หนังสือสั่งการ  
    แนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดนครราชสีมา