:::ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเต็มใจให้บริการ และประสานให้เกิดสุข ช่วยขจัดทุกข์แด่ประชาชนทุกระดับ::

   
  


สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุด่วน 044-352888
     
 
งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ และขอเลขที่บ้าน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา (ชั้น 1) ช่องหมายเลข 11
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
** ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4424-7667 **

 
     
   
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
    - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
           ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2559

เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้
ด้านการใช้ยา

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับการจัดงานวันลอยกระทงและการสอบต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีม
ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไผ่ (สำหรับรายเดิม)
[คำแนะนำ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดีโอ เรื่อง "สาระน่ากับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว"
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข
ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

การควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ

ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
แบบขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

แนวทางการการป้องกันโรคลัมปี สกิน ยาที่ใช้ในการรักษา และสูตรยาสมุนไพร
ประชาสัมพันธ์ โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายสำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121

ประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพและขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปัญหาการนำเถ้ากระดูกจากการเผาศพไปทิ้งลำน้ำมูล
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
และการออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยง ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 65/2563 เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2
ทางอิเล็กทรอนิกส์ [1] [2]
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ
กลุ่มที่ 5 สำหรับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอู่ช่างหลึม หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งขวา ซอยตะคองเก่า 7 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดคนชุม
หมู่ทีู่่ 1 บ้านคนชุม

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าพุ่ม
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครูติ๋ม
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ หมู่ 1 บ้านคนชุม

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เชื่อมต่อซอยสมบูรณชัย
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เชื่อมต่อซอยเจริญพัฒน์
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

  ประกาศรับสมัครงาน
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

  คำสั่ง ประกาศ
  คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
    รองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
    และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
  การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2564
ของเืทศบาลตำบลปรุใหญ่
    - สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564
    - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ. 2564
    - คู่มือการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน
    - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
    - ประกาศ
      มาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  งานบริหารงานบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งความรู้ ทักษะ สมรรถนะของข้าราชการ
     - ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
   สมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     - สมรรถนะหลัก

     - สมรรถนะผู้บริหาร
     - สมรรถนะประจำสายงาน
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     - ประเภทบริหารท้องถิ่น / อำนวยการท้องถิ่น
     - ประเภทวิชาการ
     - ประเภททั่วไป
ระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM)
   แผนการจัดการความรู้
     - การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ
     - เส้นทางความก้าวหน้าในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบแท่ง
     - สิทธิสวัสดิการ
     - การลาของพนักงานจ้างและพนักงานส่วนท้องถิ่น
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

     -  ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ
 
 
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา

พนักงานเทศบาล

  โครงสร้างบุคลากร
  การบริหารงานบุคคล
 

เทศบัญญัติ / โอนงบประมาณ

  รายงานการเงิน
  ควบคุมภายใน
  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนงาน
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  กิจการสภา
ประมวลกิจกรรม
พักผ่อนที่เทศบาลตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
โรงแรม-ที่พัก
ลานกีฬา สนามกีฬา
เช็ค mail
เว็บบอร์ด

ที่ตั้งสำนักงาน

แจ้งข่าวสารการทุจริต / ผังการร้องเรียน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สายตรงนายกเทศมนตรี
นางฉมามาศ อินทรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ

โทรศัพท์ 084-4742222
Link อปท.
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.นม.
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
  ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. e laas
  ระบบประกันสังคม
ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ [1] [2] [3]
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร [ตัวอย่าง]
สถิติการให้บริการประชาชน (รอบ 6 เดือน)
สถิติการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท
ี่
สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร
การประเมินความพีงพอใจของประชาชน
แบบฟอร์ม / คำร้อง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ู้คู่มือเจ้าหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
คู่มือสำหรับประชาชน /
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554
เรื่องน่ารู้
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  สาระความรู้...
     เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 

สาระความรู้...
  เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย

  การชำระภาษีป้าย
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลประชากร ณ ธันวาคม 2563
 
TV Channel::>
อ่านข่าว:>>
 ไทยรัฐ  คมชัดลึก
 ข่าวสด   แนวหน้า
 เดลินิวส์  ประชาชาติธุรกิจ
 สยามรัฐ  อ.ส.ม.ท
 ฐานเศรษฐกิจ
 ผู้จัดการ  Bangkok Post
   
Facebook / Line
เทศบาล
คุยเรื่องภาษีกับกองคลัง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)
ประจำปีงบประมาณ 2564
 
::ค้นหาข้อมูล::
::จำนวนผู้เยี่ยมชม::

As Seen on TV
Free Web Counter
As Seen on TV
   
ศูนย์บริการคนพิการ
คนพิการกับสิทธิประโยชน์
รัฐให้อะไรกับคนพิการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
::Download::
โปรแกรม Acrobat
โปรแกรม Winzip
โปรแกรม Flashget
Thai Meaning
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

::Link ต่าง ๆ::
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
แผนที่ทางหลวง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการจัดหางาน
ตรวจรางวัลกินแบ่งรัฐบาล