:::ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเต็มใจให้บริการ และประสานให้เกิดสุข ช่วยขจัดทุกข์แด่ประชาชนทุกระดับ::

 
 
  


สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุด่วน 044-352888
     
 
งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ ได้แก่ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ และขอเลขที่บ้าน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา (ชั้น 1) ช่องหมายเลข 11
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
** ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4424-7667 **

 
     
           ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เอกสารประชาสัมพันธ์ ประชาคมอาเซียน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

  ประกาศ
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทศบาลตำบลปรุใหญ งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเืทศบาลตำบลปรุใหญ่
   - สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
   - ข้อมูลพื้นฐาน
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-3
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-6
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำรัสเชื่อมต่อ
ท่อระบายน้ำเดิม เส้นหน้าติ๋วมินิมาร์ท หมู่ที่ 7

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 14/5 หมู่ที่ 5
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำบางส่วน ซอยแอทรูม หมู่ที่ 7
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 [ประกาศ] [รายละเอียด]
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
  - โครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงน้ำ ซอยบ้านนายสุรพันธ์ ซอย 8/2
ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข [ประกาศ] [ราคาอ้างอิง]
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
  - โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสี่แยกบ้านแปะถึงแยกโนนตาชู
เลียบลำตะกุด หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม [ประกาศ] [ราคาอ้างอิง]
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ประกาศการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศการกำหนดราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร
เพื่อเป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559

รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำการบริการสาธารณะของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 [คำสั่ง 1 2] [รายงาน ] [ประกาศ ]
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แนวทางการดำเนิน
โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ ของกรมป้องกันฯ

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล
มาตรการประหยัดพลังงาน
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล

  คำสั่ง
  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกเทศมนตร[1] [2]
แต่งตั้งคณะทำงานปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง

แต่งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [1] [2]
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [1] [2]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของ อปท. [1] [2]
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [1] [2]
แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร [1] [2]
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ [กระบวนงาน] [ผังขั้นตอน]
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [แผนผังขั้นตอน]
มาตรการประหยัดพลังงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเร่งรัดประหยัดพลังงาน
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรม
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ อปท.
 
  พระราชบัญญัติ / ระเบียบ
 

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พศ.2542
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พรบ.เทศบาล พศ. 2496
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน
พ.ศ.2547
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ของ อปท. ปี 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั่วไป
คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล

เทศบัญญั

  รายงานการเงิน
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนงาน
ติดต่อเทศบาลตำบล / ผู้นำท้องที่
  กิจการสภา
ภาพกิจกรรม
พักผ่อนที่เทศบาลตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรม-ที่พัก
สถานประกอบการ
เช็ค mail
เว็บบอร์ด

ที่ตั้งสำนักงาน

แจ้งข่าวสารการทุจริต
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบล
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
Link อบต.โคราช
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.นม.
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหัวทะเล
  เทศบาลตำบลจอหอ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
  เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโพธ์กลาง
เทศบาลตำบลโคกสูง
อบต.บ้านเกาะ
เทศบาลตำบลสุรนารี
อบต.หมื่นไวย
ฅนเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ [1] [2] [3]
เรื่องน่ารู้
การชำระภาษี
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลประชากร ณ กค 61
 
TV Channel::>
อ่านข่าว:>>
 ไทยรัฐ  คมชัดลึก
 ข่าวสด   แนวหน้า
 เดลินิวส์  ประชาชาติธุรกิจ
 สยามรัฐ  อ.ส.ม.ท
 ฐานเศรษฐกิจ
 ผู้จัดการ  Bangkok Post
   
::LINK ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง::
::ค้นหาข้อมูล::
::จำนวนผู้เยี่ยมชม::

As Seen on TV
Free Web Counter
As Seen on TV
   
ศูนย์บริการคนพิการ
คนพิการกับสิทธิประโยชน์
รัฐให้อะไรกับคนพิการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
::Download::
โปรแกรม Acrobat
โปรแกรม Winzip
โปรแกรม Flashget
Thai Meaning
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

::Link ต่าง ๆ::
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
แผนที่ทางหลวง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการจัดหางาน
ตรวจรางวัลกินแบ่งรัฐบาล