การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2560
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2559
  - ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2558
 

คำสั่ง / ประกาศ
 - คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
 - คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
 - คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

 - ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่