:::ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเต็มใจให้บริการ และประสานให้เกิดสุข ช่วยขจัดทุกข์แด่ประชาชนทุกระดับ::

 
 
 
 

สายด่วน

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้ น้ำท่วม ดับเพลิง สัตว์มีพิษ

โทรศัพท์ 044-352888 , 044-300466 ต่อ 16

     
 
งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ และขอเลขที่บ้าน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา (ชั้น 1) ช่องหมายเลข 11
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

** ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4424-7667 **

 
     
   
 
   
 
 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  เขตเลือกตั้งที่ 3

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
    เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลืองตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดนครราชสีมา

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
    - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้
  ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
  ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บินโดรน)
  ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปา
โดยการชำระผ่าน คิวอาร์โค้ด เทศบาลตำบลปรุใหญ
  ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ตลอดจนรายได้ต่าง ของเทศบาลตำบลปรุใหญ
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ ปี 2566 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
 
          
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (ฉบับที่ 51)
โครงการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2567
  ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2567
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(P.M. 2.5) จังหวัดนครราชสีมา
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .....
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการเผาในพื้นที่เกษตร
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการอนุญาตการพนันบางประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
และการติดเชื้อไวรัสแดงกี (dengue virus)
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพโรคไข้หวัดใหญ
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
   
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จำนวน 3 โครงการ
    1. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพบสุข 14 ไปวัดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
    2. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพบสุข 3 ไปหน้าไชโย 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
    3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วิโรจน์พัฒนา ซอย 18
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จำนวน 7 โครงการ
    1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
    2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
    3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าน้อย หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
    4. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยตะคองเก่า 7 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
    5. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยตะคองเก่า 8 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
    6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะคองเก่า 9 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
    7. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 4/1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา
สายข้างสถานีตำรวจโพธิ์กลาง หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จำนวน 3 โครงการ
    - ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิโรจน์พัฒนา ซอย 16 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
    - ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิโรจน์พัฒนา ซอย 22 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
    - ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพบสุข 14/2 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยลุงใหม หมู่ที่ 2 บ้านตะคอง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา
สายทางข้างสถานีตำรวจโพธิ์กลาง หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตะคองเก่า 8 หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพบสุข 14/2 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิโรจน์พัฒนา ซอย 22 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิโรจน์พัฒนา ซอย 16 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard rail) และติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ บริเวณเลียบคลองลำตะกุด หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต วัดตาลโหรนไปศาลตาปู่ หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองบริบูรณ์ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต คลองลำตะกุด หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยหลังโรงแรมออร์คิด หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
   
  ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  ประกาศ เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   
 
ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

   
 
คำสั่ง ประกาศ
  ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปรุใหญ่ พ.ศ. 2566
  ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
   รองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
รายงานการใช้พลังงาน ของเทศบาลตำบลปรุใหญ
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
 
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566
ของเืทศบาลตำบลปรุใหญ่

    - ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566
    - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
         มาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏหมาย คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
  999 หมู่ 7 บ้านแสนสุข ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4430-0466
E-mail:admin@pruyai.go.th ,
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@pruyai.go.th
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล

  โครงสร้างบุคลากร
  การบริหารงานบุคคล
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

  เทศบัญญัต
  การใช้จ่ายเงินสะสม
  โอนงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
  รายงานการเงิน
  ตรวจสอบภายใน
  ควบคุมภายใน
  บริหารจัดการความเสี่ยง
  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนงาน
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  กิจการสภาเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงแรม-ที่พัก
ลานกีฬา สนามกีฬา
เช็ค mail
เว็บบอร์ด

ที่ตั้งสำนักงาน

แจ้งข่าวสารการทุจริต / ผังการร้องเรียน
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สายตรงนายกเทศมนตรี

นางฉมามาศ อินทรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ

โทรศัพท์ 084-4742222
Link อปท.
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.นม.
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
  ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. e laas
  ระบบประกันสังคม
ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [1] [2] [3]
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร [ตัวอย่าง]
สถิติการให้บริการประชาชน
(
รอบ 6 เดือน) (รอบ 12 เดือน)
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข
สถิติการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท
ี่
(รอบ 6 เดือน) (รอบ 12 เดือน)
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แบบฟอร์ม / คำร้อง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ู้คู่มือเจ้าหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [word]
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักทรัพยากรบุคคล
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
คุณภาพ ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
คู่มือสำหรับประชาชน /
คู่มืองานบริการด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
คู่มือการออกใบรับแจ้งขุดดินและถมดิน
คู่มือการอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
คู่มือออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2554
เรื่องน่ารู้
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  สาระความรู้...
 เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 

สาระความรู้...
  เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย

  การชำระภาษีป้าย
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ข้อมูลประชากร ปี 2566
ข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2566
 
TV Channel::>
อ่านข่าว:>>
 ไทยรัฐ  คมชัดลึก
 ข่าวสด   แนวหน้า
 เดลินิวส์  ประชาชาติธุรกิจ
 สยามรัฐ  อ.ส.ม.ท
 ฐานเศรษฐกิจ
 ผู้จัดการ  Bangkok Post
   
คุยเรื่องภาษีกับกองคลัง
เทศบาลตำบลปรุใหญ

 
 
 
   
ศูนย์บริการคนพิการ
คนพิการกับสิทธิประโยชน์
รัฐให้อะไรกับคนพิการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน