:::ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเต็มใจให้บริการ และประสานให้เกิดสุข ช่วยขจัดทุกข์แด่ประชาชนทุกระดับ::

 
 
 
 

สายด่วน

ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุด่วน

โทรศัพท์ 044-352888 , 044-300466 ต่อ 16

     
 
งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ และขอเลขที่บ้าน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา (ชั้น 1) ช่องหมายเลข 11
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

** ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4424-7667 **

 
     
   
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>
 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  เขตเลือกตั้งที่ 3

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
    เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลืองตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดนครราชสีมา

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรุใหญ่
    - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
    - เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่

  ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
  ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปา
โดยการชำระผ่าน คิวอาร์โค้ด เทศบาลตำบลปรุใหญ
  ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ตลอดจนรายได้ต่าง ของเทศบาลตำบลปรุใหญ
  ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)
  แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรม
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ประชาสัมพันธ์มาตรการเ้ฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137
   ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่
    ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
   ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์
เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566-2569

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
           ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการอนุญาตการพนันบางประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
และการติดเชื้อไวรัสแดงกี (dengue virus)
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพโรคไข้หวัดใหญ
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
  ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)
 

ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนผู้สูงอาย

  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
 

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

  ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน
  ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สายพันธุ์ XBB.1.16
  ประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง
ในช่วงสถานการณ์วิกฤต
  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีี
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์ขอให้เร่งรัดจัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste ) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) ปี 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปลาร้า หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมรกฏ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสันติสุข 1 ไปหน้าไชโย 1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
ประกาศร่างประกาศ ครั้งที่ 2 และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8/5 หมู่ที่ 7 แสนสุข
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยติ๋วมินิมาร์ท หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายเขื่อนโพธิ์เตี้ย
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยบ้านยายไพร หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/4-1 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
ร่างประกาศ ครั้งที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยจำรัส หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 4/7 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูทบุญเติม หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/15 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าตะกุด หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยไปสนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

ประกาศ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิรัตน์รีไซเคิล หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) และประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน
 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4 หมู่บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชครู หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสฬส หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 3 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/14 หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 4
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 1 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม
ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คอิเล็คทรอนิกส์ ( e-Bidding )
ประชาสัมพันธ์การประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 1
    บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง
ประชาสัมพันธ์การประกาศราคากลาง และประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง)
    หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
ประชาสัมพันธ์การประกาศราคากลาง และประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
   
  ประกาศรับโอน (ย้าย)
  ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น
   
  ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

   
  คำสั่ง ประกาศ
  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปรุใหญ่ พ.ศ. 2566
  ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
   รองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรุใหญ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
รายงานการใช้พลังงาน ของเืทศบาลตำบลปรุใหญ
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ของเืทศบาลตำบลปรุใหญ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของเืทศบาลตำบลปรุใหญ
  การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566
ของเืทศบาลตำบลปรุใหญ่

    - ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566
    - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
         มาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ
 
 
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
  999 หมู่ 7 บ้านแสนสุข ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4430-0466
E-mail:admin@pruyai.go.th
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล

  โครงสร้างบุคลากร
  การบริหารงานบุคคล
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

  เทศบัญญัต
  โอนงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
  รายงานการเงิน
  ตรวจสอบภายใน
  ควบคุมภายใน / บริหารจัดการความเสี่ยง
  ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนงาน
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  กิจการสภาเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงแรม-ที่พัก
ลานกีฬา สนามกีฬา
เช็ค mail
เว็บบอร์ด

ที่ตั้งสำนักงาน

แจ้งข่าวสารการทุจริต / ผังการร้องเรียน
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สายตรงนายกเทศมนตรี

นางฉมามาศ อินทรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ

โทรศัพท์ 084-4742222
Link อปท.
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.นม.
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
  ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. e laas
  ระบบประกันสังคม
ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ [1] [2] [3]
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร [ตัวอย่าง]
สถิติการให้บริการประชาชน
(รอบ 6 เดือน)
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข
สถิติการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท
ี่
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แบบฟอร์ม / คำร้อง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ู้คู่มือเจ้าหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
คู่มือสำหรับประชาชน /
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2554
เรื่องน่ารู้
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  สาระความรู้...
 เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 

สาระความรู้...
  เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย

  การชำระภาษีป้าย
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลประชากร ณ กันยายน 2565
 
TV Channel::>
อ่านข่าว:>>
 ไทยรัฐ  คมชัดลึก
 ข่าวสด   แนวหน้า
 เดลินิวส์  ประชาชาติธุรกิจ
 สยามรัฐ  อ.ส.ม.ท
 ฐานเศรษฐกิจ
 ผู้จัดการ  Bangkok Post
   
คุยเรื่องภาษีกับกองคลัง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
 
   
ศูนย์บริการคนพิการ
คนพิการกับสิทธิประโยชน์
รัฐให้อะไรกับคนพิการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
::Download::
โปรแกรม Acrobat
โปรแกรม Winzip
โปรแกรม Flashget
Thai Meaning
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน